Tỷ lệ ăn xỉu chủ là bao nhiêu

Tỷ lệ ăn xỉu chủ là bao nhiêu